قرمز سبز آبي خاکستري
دانشي كه بدان عمل نمي شود، مانند گنجي است كه از آن خرج نمي شود . صاحبش در گردآوريش خود را به رنج مي اندازد و به بهره اش نمي رسد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت