قرمز سبز آبي خاکستري
روزى دو گونه است : آن كه بجويد و آن كه بجويندش ، پس آن كه دنيا را جويد مرگ در پى او پويد تا از دنيايش برون راند و آن كه آخرت را خواهد دنيا او را جويد تا روزى‏اش را به كمال بدو رساند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت