بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ بر رويشم بريز و مرا پر کن از بهار اي سرسبز ترين ترانه ي اين دشت بي قرار باراني از نوازش عشقت بر من بپاش تا پاک شوم ز خاک و ببوسم بنفشه زار برگي عطا کن و رنگي که پر شوم از سبز طرحي بکش به وجودم که پر شوم از بار در هستي ام عطشي شعله ميکشد بي شک *محتاج نورم و اي نور پرده از ميان بردار ...*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج