شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ بر رويشم بريز و مرا پر کن از بهار اي سرسبز ترين ترانه ي اين دشت بي قرار باراني از نوازش عشقت بر من بپاش تا پاک شوم ز خاک و ببوسم بنفشه زار برگي عطا کن و رنگي که پر شوم از سبز طرحي بکش به وجودم که پر شوم از بار در هستي ام عطشي شعله ميکشد بي شک *محتاج نورم و اي نور پرده از ميان بردار ...*
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top